Payment Confirmation

ในกรณีที่ชำระเงินแล้วโปรดใส่ข้อมูลยืนยันการชำระเงิน

Payment Details

ในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน

Bank
Transfer

โอนชำระผ่านธนาคาร